საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, ავსტრიის წითელი ჯვრის დაქ.თბილისის მერიის მხარდაჭერით, ანხორციელებს ბინაზე მოვლისპროექტს 2018წლის ნოემბრიდან. ბინაზე მოვლა ითვალისწინებს,სოციალურად დაუცველ, შშმ, სახლს ან საწოლს მიჯაჭვული პირების,სამედიცინო, საბაზისო და სოციალურ მოვლას ადგილზე, მათი ცხოვრებისხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
ბენეფიციარებს ემსახურება მაღალკვალიფიციურიმულტიდისციპლინირებული გუნდი (ექიმი,ექთანი, ექთნისასისტენტი,სოციალური მუშაკი, ოჯახის დამხმარე, ტექნიკური ასისტენტი).